Erelonen

De ereloonstaat van een advocaat bestaat enerzijds uit kosten en anderzijds het eigenlijke ereloon.

De kosten zijn de uitgaven die de advocaat met betrekking tot een hem toevertrouwde zaak voor rekening van zijn cliënt heeft gemaakt. Deze kosten kunnen verdeeld worden in algemene kantoorkosten, specifiek aan het dossier verbonden kosten (administratiekosten, verplaatsingen, …) en de gerechtskosten (griffie- en rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, …).

Het ereloon is de geldelijke vergoeding voor de door de advocaat aan zijn cliënt verleende diensten. Afhankelijk van de aard van het dossier wordt het ereloon berekend op de volgende manier:

 • In hoofdzaak wordt het ereloon berekend volgens het aantal uren dat aan een dossier besteed werd. Het uurtarief bedraagt in principe 120 EUR/uur excl. BTW. Dit tarief kan wijzigen afhankelijk van de materie en/of de specifieke noodwendigheden van het dossier (hoogdringendheid, complexiteit, …)

  Het ereloon kan ook worden berekend naargelang de strijdwaarde van het dossier. Hierbij wordt het ereloon gerekend aan de hand van de volgende schijven:

  • 0,00 EUR – 7.500,00 EUR                        15%
  • 7.500,01 EUR – 50.000,00 EUR             10%
  • 50.000,01 EUR – 125.000,00 EUR          8%
  • 125.000,01 EUR – 250.000,00 EUR       6%
  • Meer dan 250.000,01 EUR                       4%
 • Forfaitair per dossier: voor bepaalde duidelijk afgelijnde prestaties kan een vast tarief worden afgesproken.

 • Voor incasso-dossiers geldt een afzonderlijke regeling.

Bij aanvang van het dossier wordt steeds een provisiefactuur opgemaakt ter dekking van de eerste kosten en erelonen. Bij omvangrijke of aanslepende dossiers wordt periodiek een tussentijdse factuur opgemaakt. Bij afsluiting van het dossier ontvangt U een gedetailleerde eindfactuur.

Vanaf 01/01/2014 is op de kosten en erelonen ook 21 % BTW verschuldigd.

Voor algemene voorwaarden en de wettelijke informatie in het kader van de Dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S. 30 april 2010): klik hier